До 31 март

ЗКПО - Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2017 г.

До 14-ти януари

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември 2017г.

ЗСВОТС - Подаване на Интрастат-декларации за месец декември 2017г.

До 14-ти ноември

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.

ЗСВОТС - Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец октомври.

До 15-ти юни

ЗКПО -
Внасяне на месечните авансови вноски за месец юни за корпоративния данък.

До 14-ти юни

ЗДДС -
Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.

ЗСВОТС -
Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец май.

До 25-ти май

 ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през м. април за доходи от трудови правоотношения. 

Социално и здравно осигуряване - Внасяне на дължимите вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за м. април. Подаване на декларации образец №1 и образац № 6.

До 15-ти май
ЗКПО - Внасяне на месечните авансови вноски за месец май за корпоративния данък.
До 14-ти май

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.
 

ЗСВОТС - Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април.

 

До 30-ти април

ЗДДФЛ - Подаване на годишната данъчна декларация за 2013г. по чл. 50 от ЗДДФЛ и внасяне на дължимия данък. Подаване на Справка по чл. 73. Поданаве на Декларация по чл. 55 и вансяне на авансовия данък за 1-во тримесечие за доходи от наем и друта стопанска дейност.

До 25-ти април

ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през м. март за доходи от трудови правоотношения. 

Социално и здравно осигуряване - Внасяне на авансово дължимите вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за труд положен през м. март.

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.