До 15-ти април

ЗКПО - Месечните авансови вноски (януари - април) и тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
 

До 14-ти април

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
 

ЗСВОТС - Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец март.

До 25-ти март

ЗДДФЛ - Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през февруари за доходи от трудови правоотношения. 
 

Социално и здравно осигуряване - Внасяне на авансово дължимите вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО.

До 14-ти март

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.

ЗСВОТС - Подаване на Интрастат декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец февруари.

До 14-ти февруари

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.

ЗСВОТС - Подаване на Интрастат декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец януари.

До 25-ти декември

ЗДДФЛ - Внасяне на авансовия данък, удържан през м. ноември за доходи от трудови правоотношения. 
 

Социално и здравно осигуряване - Внасяне на дължимите вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за труд положен през м. ноември. Подаване на декларации образец №1 и образац № 6. 

До 14-ти декември

ЗДДС - Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.

ЗСВОТС - Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец ноември.

До 25-ти ноември

ЗДДФЛ - Внасяне на авансовия данък, удържан през м. октомври за доходи от трудови правоотношения. 
 

Социално и здравно осигуряване - Внасяне на дължимите вноски за ДОО, ДЗПО и ЗО за труд положен през м. октомври. Подаване на декларации образец №1 и образац № 6.

До 15-ти ноември

ЗКПО - Внасяне на месечните авансови вноски за м. ноември за корпоративния данък.

До 31-ви октомври

ЗКПО - Деклариране и внасяне на данъците при източника за третото тримесечие.
 

ЗДДФЛ - Подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и внасяне на авансовия данък за третото тримесечие. 
 

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.