АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
» Обработка на първични счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и другите действащи нормативни актове
» Изготвяне и електронно подаване на месечните справки-декларации по ЗДДС
» Изготвяне на амортизационни планове на дълготрайните активи, редовно начисляване на амортизации, извършване на преоценка на активите, пасивите и разчетите
» Осчетоводяване на материалните запаси
» Изготвяне на справки и междинни отчети по желание на клиента
» Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети. Електронно попълване и подаване на отчетите в НСИ
» Изготвяне и електронно подаване на годишни данъчни декларации

ТРЗ
» Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване
» Изготвяне ведомости за заплати, осигуровки и платежни документи към тях
» Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
» Изготвяне и подавате в НАП на месечни декларации за осигурените лица
» Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
» Изчисляване на осигуровки, минимален осигурителен праг и данъци, свързани с трудовите и гражданските договори


СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

» Анализ на счетоводната отчетност, предложения за оптимизиране на счетоводството и решения, работещи в интерес на бизнес стратегията на клиента
» Данъчни консултации по ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ
» Регистрации и дерегистрации по ЗДДС
» Данъчно планиране и данъчен ефект на предстоящи сделки

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.