» Обработка на първични счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и другите действащи нормативни актове
» Изготвяне и електронно подаване на месечните справки-декларации по ЗДДС.
» Изготвяне на амортизационни планове на дълготрайните активи, редовно начисляване на амортизации, извършване на преоценка на активите, пасивите и разчетите
» Осчетоводяване на материалните запаси
» Изготвяне на справки и междинни отчети по желание на клиента
» Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети. Електронно попълване и подаване на отчетите в НСИ
» Изготвяне и електронно подаване на годишни данъчни декларации
 

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.