До 14-ти май

ЗДДС

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април 2014г.
 
Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС – месец април 2014г.

ЗСВОТС

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец април. Подаване на Уведомление за неподаване на месечни декларации съгл. чл.21, ал. 1 от ЗСВОТС за месец април.

 

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.