До 14-ти ноември

ЗДДС

Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.

Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристраннаоперация или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС – месец октомври.

ЗСВОТС

Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец октомври.

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.