До 25-ти април

ЗДДФЛ

Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през м. март за доходи от трудови правоотношения. 

Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през м. март са направени само частични плащания.
 

Социално и здравно осигуряване
 

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване за труд положен през м. март: за лицата заети по трудов договор от работодателя; за лицата, които работят без трудови правоотношения от възложителя; от самоосигуряващите се лица.

Подаване на декларации образец №1 (от осигурителите и от самоосигуряващите се лица) и образац № 6 (от осигурителите) с данните за м. март.

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.