До 30-ти април

ЗДДФЛ
Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2013г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.

Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2013г. Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.


Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
 

Преместихме се в нов офис в ж.к. Борово.
Нов тел. 02 9963108
от 2018г.